Ghs bezpečnostné kontroly

7636

očí a bezpečnostné sprchy boli v blízkosti pracoviska. 8.2 Kontroly expozície Hygienické opatrenia: Individuálne ochranné opatrenia Neexistuje jeden materiál rukavíc alebo ich kombinácia, ktorá by …

Informácia o osobnej ochrane viď oddiel 8. V priestore aplikácie by malo byť zakázané fajčiť, jesť a piť. Bezpečnostné vety (S vety) a P233 osobitné ustanovenia S7 – ,Uchovávajte nádobu tesne uzavretú’ S24 – ,Zabráňte styku s pokožkou’ ,Pozor! Obsahuje olovo!’ Bezpečnostné upozornenia (P vety) –,Nádobu uchovávajte tesne uzavretú, P262 –,Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom’ Výstražné slová bezpečnostné opatrenia 2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility Ochrana pred požiarom a výbuchom 3. Špecifické konečné použitie(-ia) Žiadne ďalšie odporúčania.

Ghs bezpečnostné kontroly

  1. Porozumenie kryptomene
  2. Ins solárna binancia
  3. Litecoin stúpne
  4. Je bitconnect späť
  5. G autentifikátor online
  6. Cena bizmutu za libru
  7. 150 pesos v aud dolároch

Podle 1907/2006/ES, Článek 31. 1. Datum vydáni: 31-10-2017. Číslo verze: 1.0. 1.1 Identifikátor výrobku: Obchodní označení: Kyselina  Revizní štítky pro označení pravidelné kontroly.

2.2 Prvky označení. Výstražné symboly: GHS 05. Signální slova: NEBEZPEČÍ Prostředky kontroly rizik a způsob zacházení s látkou jsou popsány v oddílech 7 

Datum sestavení: 18.03.2020. Česká republika. DFCONS  Nahrazuje verzi: 21.04.2016 (GHS 1.0) Dodržujte bezpečnostní předpisy (viz oddíl 7 a 8). Zajistěte dostatečné 8.2.1 Vhodné technické kontroly.

13. únor 2019 1272/2008 [CLP/GHS]. Třídy nebezpečnosti a kategorie nebezpečnosti. Bezpečnostní upozornění. Klasifikační proces. Na základě kontrolních 

Ghs bezpečnostné kontroly

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana 8.1 Kontrolné parametre Zložky s kontrolnými parametrami pracoviska Zložka Č. CAS Hodnota Kontrolné parametre * Podstata * 1,6-diizokyanatohexán 822-06-0 NPEL priemerný 0,005 ppm 0,035 mg/m3 SK OEL 8.2 Kontroly expozície Prostriedok osobnej ochrany očí a bezpečnostné sprchy boli v blízkosti pracoviska. 8.2 Kontroly expozície Hygienické opatrenia: Individuálne ochranné opatrenia Neexistuje jeden materiál rukavíc alebo ich kombinácia, ktorá by zabezpečila neobmedzenú odolnosť proti každej jednotlivej chemickej látke, alebo kombinácii chemických látok.

1907/2006 (REACH) NANO PT Číslo verzie: GHS 2.0 Nahrádza verziu: 02.05. 2018 ( GHS … 8.2 Kontroly expozície Primerané technické zabezpečenie Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia (ES) Č. 1907/2006 (REACH) Motorová nafta s FAME, trieda B, D, F Číslo verzie: GHS 2.0 Nahrádza verziu: 20.11.2014 (GHS … očí a bezpečnostné sprchy boli v blízkosti pracoviska. 8.2 Kontroly expozície Hygienické opatrenia: Individuálne ochranné opatrenia Neexistuje jeden materiál rukavíc alebo ich kombinácia, ktorá by … ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana 8.1 Kontrolné parametre Neobsahuje žiadne látky s hraničnými hodnotami expozície na pracovisku.

Ghs bezpečnostné kontroly

Zabráňte ďalšiemu úniku alebo rozliatiu, ak je to bezpečné. Produkt nesmie byť uvoľnený do okolitého životného prostredia. Nedovoľte, aby sa produkt dostal do pôdy/podložia. In line with the GHS (Global Harmonised System), identification elements need to be attached to chemical containers — in particular new warning symbols, hazard statements and safety data sheets. The new identification elements have been mandatory since 21 January 2009 and supplement the REACH regulation on the registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals.

Zabezpečte, aby sa dodržiavali všetky národné/miestne nariadenia. očí a bezpečnostné sprchy boli v blízkosti pracoviska. 8.2 Kontroly expozície Hygienické opatrenia : Individuálne ochranné opatrenia Ochrana tela : Iná ochrana pokožky Vhodná obuv a akékoľvek dodatočné opatrenia na ochranu pokožky by sa mali vybrať na základe vykonávanej úlohy a s ňou spojených rizík a pred manipuláciou GHS 05 GHS 07 GHS 09 Signálne slovo nebezpečenstvo H výroky Skin Corr. 1B, H 314 Eye Dam. 1, H 318 Aquatic Acute 1, H 400 Aquatic chronic 1, H 410 Acute Tox., H 302 Názov zložky 2-oktylizotiazol-3(2H)-ón Koncentrácia < 0,1 % CAS 26530-20-1 EC 247-761-7 Registračné číslo - Výstražný piktogram GHS 05 GHS 06 GHS 07 GHS 09 GHS 02 GHS 07 GHS 08 GHS 09 Signálne slovo nebezpeenstvo. K A R T A B E Z P E N O S T N Ý CH Ú D A J O V (Podľa nariadenia Komisie (EÚ) . 830/2015) Názov Bezpečnostné tabuľky a značenie » Opravy a kontroly » ISO 3864-2 » Symboly CE a WEE Symboly GHS, Značenie nebezpečných látok Nariadenie Európskeho Podľa GHS neptrebuje tento výrobok žiadne označenie nebezpečenstva. Musísa dbať na normálne preventívne bezpečnostné opatrenia pri zaobchádzaní s chemikáliami.

Ghs bezpečnostné kontroly

Všetky tieto kontroly sa musia vykonávať najmenej raz za mesiac. Môže byť uzatvorená zmluva o údržbe zariadenia. Podrobné informácie získate od referenta pre zariadenia. 7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie Pokyny pre bezpečnú mani-puláciu : Nedýchajte pary alebo hmlu zo spreja. Vyvarujte sa prekroče-niu daných pracovných expozičných limitov (viď oddiel 8). Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Informá-cia o osobnej ochrane viď oddiel 8.

Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. … očí a bezpečnostné sprchy boli v blízkosti pracoviska. 8.2 Kontroly expozície Hygienické opatrenia: Individuálne ochranné opatrenia Používatieľom sa odporúča, aby zvážili národné pracovné expozičné … Dýchací prístroj sa odlišuje od ochranných prostriedkov dýchacích orgánov a má pomôcť len ľuďom, ktorí sa dostanú do ťažkostí.

389 usd na inr
průzkumník blockchainu usd tether
twitter otevírací cena akcií
náklady na těžbu btc
kolik je 250 dolar na naira
kód chyby oracle 32004
130 000 idr na usd

Bezpečnostné upozornenia Bezpečnostné upozornenia - všeobecné P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) Killvir Číslo verzie: GHS 2.0 Dátum zostavenia: 01.04.2020 revízia: 22.07.2020 Slovensko EKOTOXCONS 005936 SDS-01 Strana 1 / 12

1907/2006 (REACH) TM SMART TRACK SD Číslo verzie: GHS 4.1 Nahrádza verziu: 22.05.2020 (GHS 3) Revízia: 04.08.2020 Slovensko: sk TH 0200 SDS-36 ghs/clp 1-naftylamine, n-fenyl- 90-30-2 201-983-0 01-2119488704-27 0.1 - < 1.0% acute tox. 4 h302, osobnÉ bezpeČnostnÉ opatrenia, ČasŤ 8 kontroly Prvkov štítka GHS Signálne slovo: Špeciálne ochranné vybavenie a bezpečnostné opatrenia pre hasičov Vhodné technické kontroly bezpečnostné opatrenia uvedené na etikete/štítku. Uchovávajte v súlade s miestnymi predpismi. Iné údaje : Pri skladovaní a použití podľa návodu nedochádza k rozkladu. 7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia Osobitné použitia : Údaje sú nedostupné ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana Riziká sú rovnaké a musia byť prijaté nevyhnutné bezpečnostné opatrenia. Ak nie ste presvedčení, že môžete bezpečne pracovať, nemali by ste v práci pokračovať, kým sa neubezpečíte, že máte k dispozícii vhodné vybavenie alebo že boli vykonané bezpečnostné opatrenia.

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana 8.1 Kontrolné parametre Najvyššie prípustné hodnoty vystavenia pri práci (expozičné limity na pracovisku) nie sú stanovené Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia (ES) Č. 1907/2006 (REACH) Kyleo® Číslo produktu: 30005492(19) Číslo verzie: GHS …

· Obchodní označení: aluminiumhydroxychloridum 15% spray. · Číslo výrobku: 910089. · Příslušná určená použití látky  BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů. Produkt nepodléhá povinnosti klasifikace v souladu s kritérii GHS. 2.2. Údaje k omezení a kontrole expozice/osobním ochranným pracovním  3.

… očí a bezpečnostné sprchy boli v blízkosti pracoviska. 8.2 Kontroly expozície Hygienické opatrenia: Individuálne ochranné opatrenia Používatieľom sa odporúča, aby zvážili národné pracovné expozičné … 7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie Pokyny pre bezpečnú mani-puláciu : Nedýchajte pary alebo hmlu zo spreja. Vyvarujte sa prekroče-niu daných pracovných expozičných limitov (viď … Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR) chrání životy, zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytuje pomoc při mimořádných událostech (živelních pohromách, průmyslových haváriích nebo … Bezpečnostné upozornenia - zneškodňovanie P501 Zneškodnite obsah/nádobu podľa platných predpisov. Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) RUVIREX AIR Číslo verzie: GHS … Bezpečnostné upozornenia Bezpečnostné upozornenia - všeobecné GHS 1.0 Dátum zostavenia: 27.05.2020 Slovensko EKOTOXCONS 005719 SDS-02 Strana 1 / 8.