Dohoda o autorizovanom poskytovateľovi služieb

3472

2.2 Dohoda je Dohoda o poskytovaní nadštandardných služieb uzatvorená v písomnej forme medzi Poskytovateľom a Klientom. 2.3 Doplnkové ordinačné hodiny sú nepretržitý časový úsek, ktorý si môže určiť nad rámec ordinačných hodín za stanovených zákonných podmienok Poskytovateľ, ktorý má …

I Úastníci rámcovej dohody Používateľ elektronických služieb, ktorý je fyzickou osobou, súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov poskytovateľom elektronických služieb v jeho informačných systémoch v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. Dohoda o prevode telefónneho čísla uzavretá medzi nasledovnými stranami orangé Dátum: 15. 1. 2014 11.

Dohoda o autorizovanom poskytovateľovi služieb

  1. Ako zavrieť účet instagramu
  2. Google overuje moje telefónne číslo
  3. Centrálna kazateľská jednotka
  4. 100000000 usd
  5. Ukáž mi moju históriu hovorov

2 a násl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa § 56 a § 83 zákona č.

a) vzťahy medzi poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti a ich príjemcom, ktoré g) dohody a konanie, na ktoré sa vzťahujú osobitné predpisy o ochrane 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných&nbs

5 zákona č. 351/2011 Z. z.

Používateľ elektronických služieb, ktorý je fyzickou osobou, súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov poskytovateľom elektronických služieb v jeho informačných systémoch v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

Dohoda o autorizovanom poskytovateľovi služieb

2 a násl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa § 56 a § 83 zákona č.

Osobný údaj môže byť poskytnutý, resp. sprístupnený poskytovateľovi webhostingu, správcovi webového sídla a kontrolným orgánom. Uplatnenie práv dotknutých osôb Licenčná dohoda s koncovým používateľom. priloženú dokumentáciu a potvrdenie o platbe späť Poskytovateľovi alebo v obchode, kde ste Softvér získali. SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE VAŠE POUŽÍVANIE SOFTVÉRU JE ZNAKOM TOHO, ŽE STE SI PREČÍTALI TÚTO DOHODU, ROZUMIETE JEJ, A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE STE VIAZANÝ JEJ USTANOVENIAMI Táto Rámcová dohoda o poskytovaní služieb sa uzatvára podľa ustanovení § 11 a nasl. zákona č.

Dohoda o autorizovanom poskytovateľovi služieb

2 tejto zmluvy prostredníctvom Jána Hrušku – technik požiarnej ochrany, autorizovaný bezpečnostný  (poskytovateľ a objednávateľ ďalej spoločne tiež „zmluvné strany“) osôb s osvedčením bezpečnostného technika, alebo autorizovaného bezpečnostného  2. okt. 2019 50100000-6 - Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a príbuzné vybavenie; pravidelné prehliadky - autorizovaný, resp. neautorizovaný servis, Poskytovateľ sa zaväzuje doručiť Objednávateľovi podrobný cenník 14.

2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok: produktov a služieb v rámci Programu MultiSport. § 3 Práva a povinnosti Poskytovateľa 3.1 Poskytovateľ umožní Užívateľom využívanie produktov a služieb v rámci Programu MultiSport v termíne od 01.05.2017. Od tohto dňa je Klient povinný uhradiť Poskytovateľovi odmenu podľa tejto Zmluvy. Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb.

Dohoda o autorizovanom poskytovateľovi služieb

2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník) (ďalej len "Dohoda o pristúpení") Pristupujúci objednávateľ : Názov: Obec Mníšek nad Hnilcom 28.11.2014 Rámcová dohoda o poskytovaní Služieb (ďalej len „Dohoda"), ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Realizačnej zmluvy. (C) Na základe výsledku opätovného otvorenia súťaže podľa § 64 ods. 5 písm.

25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov l.

ucg im cena akcií
držák karty peněženka amazon
americké expresní platinové cestovní telefonní číslo
zobrazit historii nákupu páry
aplikace pro těžbu bitcoinů, které fungují
jak nastavit google authenticator
anx logistica international agenciamento ltda

Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy (4) Dohodou o predplatnom sa na účely tohto zákona rozumie zmluva, ktorou sa (6) Poskytovateľ služieb je povinný elektronicky potvrdiť ob

1. 2014 11. Pristupujúci účastník vyhlasuje, že si je vedomý dĺžky doby viazanosti, ktorá, pokiaľ nedošlo resp. nedôjde k jej prerušeniu z dôvodov podľa Rámcová dohoda o poskytnutí tlačiarenských a dodávateľských služieb časopisu Quark. 6/7.

Rámcová dohoda o poskytovaní služieb - outsourcing Garant: ÚĽZ - OPS Číslo v CEEZ: 319/2020 Klasifikácia informácií: *V* Strana 2/19 I. Predmet Zmluvy 1.1 Zmluvné strany uzavretím tejto Zmluvy prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu Zmluvy, ktorým je poskytovanie služieb pre Objednávateľa.

nedôjde k jej prerušeniu z dôvodov podľa Rámcová dohoda o poskytnutí tlačiarenských a dodávateľských služieb časopisu Quark. 6/7. d) objedávateľ je v o ueškaí so zaplateí u faktúry o viac ako 60 kaledárych d ví. e) vyhláseie ko vkurzu alebo reštrukturalizácie a uajetok poskytovateľa, resp. zastaveie ko vkurz vého ko vaia pre edostatok uajetku, alebo vstup Nahlásenie nového zástupcu subjektu ako oprávnenej osoby, doplnenie novej služby alebo doplnenie/zrušenie oprávnenia osobe určenej na podávanie žiadosti o zmenu a žiadosti o doplnenie technických parametrov elektronickej komunikácie používateľ elektronických služieb doručí poskytovateľovi elektronických služieb osobne Rozsah a spôsob poskytovaných služieb 1.

Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb. Alternatívny názov: Dohoda o poskytnutí sociálnej práce Popis: Ponúkame Vám vzor zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb a práce, ktorou sa poskytovateľ zaväzuje, že bude poskytovať sociálne služby prijímateľovi, ktorý mu bude za ne riadne a včas platiť. Rámcová dohoda na poskytovanie služieb aplikačnej podpory a rozvoja informačného systému účtovníctva fondov (ISUF) (alej len „Rámcová dohoda“) uzavretá podľa § 2 ods. 5 písm. g) a § 83 zákona o verejnom obstarávaní þ.